Condiții generale de participare la concurs

Răspunde corect la întrebările din formular și intri automat în tombola cu premii: 3x Samsung Galaxy Watch 5 44mm.

 1. Organizatorul Concursului

Concursul organizat de ISIC Romania, denumit în cele ce urmeaza “Concursul”, este conceput și administrat de către ISIC România, denumit în cele ce urmează ”Organizator”.

Concursul se va desfășura conform prezentului regulament, denumit în cele ce urmează “Regulamentul”, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții la Concurs, denumiți în cele ce urmează “Participanții”. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.

 1. Locul de desfășurare a concursului

Concursul se va desfăăura pe pagina de Instagram ISIC România, @isic.ro.

 1. Perioada de desfășurare a concursului

Concursul se desfășoară în perioada 18.08.2023 – 01.09.2023.

 1. Descrierea mecanismului de concurs

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să aplice pentru programul Global Graduate în cadrul British American Tobacco pe pagina https://careers.bat.com/globalgraduate-bucharest
 2. Să răspundă printr-un comentariu la postarea oficială a concursului la întrebarea „Care este primul lucru la care te gândești când auzi Global Graduate?”
 3. Să trimită un screenshot cu dovada că au aplicat în cadrul programului Global Graduate în maxim 10 zile de la data aplicării, la adresa vreau@isic.ro.

Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să îndeplinească ambele condiții descrise la punctul 4.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerințele concursului.

Prin înscrierea la Concurs, Participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani ce poate fi dovedită ulterior prin intermediul documentelor de identificare.

Un Participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Concursul și cu Regulamentul. Organizatorul consideră înscrierea la Concurs ca o acceptare implicită a Regulamentului și consideră orice date cu privire la Participant adevărate și corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 1. Dreptul de participare

Poate participa la Concurs orice persoană fizică, care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex sau religie și are o legitimație ISIC/ITIC/IYTC validă. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la Concurs membrii echipei companiilor organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ale acestora.

 1. Premiile concursului

Descrierea premiilor:

 • 3x Samsung Galaxy Watch 5 44mm

Câștigătorii vor fi anunțați printr-o postare pe pagina de Instagram ISIC România în maxim 5 zile de la data încheierii concursului.

Premiul se va acorda prin tragere la sorți, prin random.org.

Dacă persoana declarată câștigătoare nu confirmă primirea informațiilor despre câștig și nu trimit datele de verificare a identității lor, conform indicațiilor organizatorului în momentul afișării câștigătorului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului Concursului, premiile câștigate de persoana în cauză vor fi anulate.

Premiul va intra în posesia Participantului declarat valid, care a confirmat câștigul și a furnizat datele de contact Organizatorului.

Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete/modificate între timp, indiferent de cauză.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

În cazul în care premiul nu poate intra în posesia Câștigătorului din motive independente de Organizator (adresă eronată, schimbată, imposibilitatea contactării câștigătorului după stabilirea adresei de livrare) și sunt returnate Organizatorului, premiile se anulează și nu mai pot fi revendicate, ele rămânând în posesia Organizatorului.

 1. Protecția datelor personale

Organizatorul nu are ca scop colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul Concursului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:

Colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidații o folosesc pentru a valida înscrierea în Concurs, precum și a datelor oferite cu acest scop. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/prenume, vârstă, ocupația, nr de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin Regulament;

Stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, MARKETING  și publicitate.

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la Concurs să fie prelucrate în scop de MARKETING direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția Împuterniciților Organizatorului și cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Numele, prenumele și localitatea de reședință, doar ale câștigătorilor, precum și premiile câștigate în cadrul Concursului vor fi făcute publice conform legislației în vigoare.

Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului în scopul participării la Concurs.

Toți cei înscriși sunt de acord să informeze Organizatorul cu privire la orice schimbare care are loc în datele lor de contact în timpul Concursului.

Prin participarea la Concurs, Participanții acceptă ca, în cazul în care vor câștiga unul dintre premii, numele, prenumele și localitatea de reședință să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, audio și video, în mod gratuit.

Câștigătorii Concursului sunt de acord să semneze o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizator.

Datele personale ale câștigătorilor vor rămâne în înregistrările contabile ale Organizatorului, conform legislației fiscale în vigoare.

 1. Încetarea / Întreruperea Concursului. Forță majoră

Concursul poate înceta înainte de expirarea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Desfășurarea Concursului poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, sub condiția ca acesta să comunice în prealabil pe pagina web a concursului o astfel de situație.

 1. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se vor putea trimite la următoarea adresă: vreau@isic.ro în termen de maxim 2 (două) săptămâni de la data luării la cunoștință, cel mai târziu de la data încetării Concursului. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație.

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica orice participant care fraudează concursul prin orice fel de mecanisme/mijloace cum ar fi: link exchange, sisteme automate de acumulare de puncte, rețele de participare la concursuri, id-uri false, ip-uri multiplicate.

 1. Limitarea răspunderii

Organizatorul nu își va asuma răspunderea:

-cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către Participanți;

-cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobile;

-în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate;

-pentru eventuale disfuncționalități în derularea Concursului ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea;

-pentru erori cauzate de întreruperea conexiunii la internet a Participanților în timpul cât aceștia accesează pagina web a concursului;

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu/imagine a unui Participant la Concurs, dacă va considera că acestea sunt licențioase sau indecente. Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea ISIC România sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în Concurs, ori pentru consecințele care decurg din această acțiune.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia de servicii postale sau nepredare cauzată de date eronate furnizate de câștigător.

Organizatorul nu acordă termen de garanție pentru premiile oferite.

Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Concurs care prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Concursului.

 1. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil pe pagina isic.ro/concurs-bat. Participarea la Concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor Regulamentului și obligativitatea respectării acestora. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile Regulamentului în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția publicării Regulamentului cu modificările realizate pe pagina web isic.ro/concurs-bat. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării Regulamentului/Concursului, premiile câștigate nu se vor acorda.

 1. Contact

Pentru mai multe informații referitoare la Concurs, vă rugăm să ne scrieți la adresa vreau@isic.ro.

TOP SEARCHISICISICISICISICISIC