1. lntroducere

1.1. Scopul acestei Politici de confidențialitate este de a explica toți termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor personale de catre APSTSP, Termenii si conditiile prelucrării datelor personale ale titularului legitimației și Termenii de utilizare a paginii web și FB.

1.2. Această politică se aplică titularilor și solicitanților pentru următoarele legitimații:

ISIC (International Student Identity Card)

IYTC (International Youth Identity Card)

ITIC (International Teacher Identity Card)

Staff (Legitimația pentru personalul auxiliar din cadrul proiectului ISIC School)

1.3. Ne implicam activ si cu interes sporit atat in procesul de emiterea legitimatiilor, precum si in dezvoltarea de noi modalitati de a folosi aceste legitimatii dar si in protejarea datelor personale furnizate de titularii legitimatiilor.

1.4. Colectăm numai acele date personale de care avem nevoie într-adevăr pentru scopurile propuse. Facem totul pentru ca noi să putem furniza și să garantăm titularului cel mai bun serviciu nu numai în Romania, ci și în toate celelalte țări în care legitimatiile emise de noi pot fi folosite.

1.5. Următoarele pagini oferă informații complete și termeni de confidențialitate.

1.6. Toti termenii folositi, au singurul înțeles din definițiile de mai jos.

1.7. Această politică este valabilă de la 1 ianuarie 2024.

  1. Definitii

APSTSP este operatorul site-ului web si controlorul datelor cu caracter personal, cu exceptia unor anumite situatii, prevazute in prezentul regulament

Regulile de utilizare a legitimatiilor pot fi gasite aici

Termenii și condițiile se refera la termenii de utilizare a legitimațiilor care pot fi găsiți aici.

Termenii de emitere sunt înțeleși ca fiind termenii pentru comenzile online a legitimațiilor pe care le puteți găsi aici.

FB Facebook

https://www.facebook.com/isic.romania/
https://www.facebook.com/isic.cluj/
https://www.facebook.com/isic.banat/
https://www.facebook.com/isic.moldova/

Web Site https://www.isic.ro/

Legitimatie înseamnă orice legitimatie ISIC, IYTC, ITIC, Staff, care poate fi eliberata de o universitate sau o școală, de catre APSTSP sau de catre alt distribuitor autorizat.

Utilizator/detinatorul legitimatiei reprezinta un subiect al datelor cu caracter personal.

Informații personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; Pentru emiterea unei legitimatii, este necesara procesarea informațiilor cu caracter personal de catre APSTSP

Datele personale precum: origine etnică, rasială, atitudini politice, apartenență la sindicate, religie și credințe filosofice, convingeri, sănătate și viața sexuală, datele genetice, date biometrice care permit identificarea directă sau autentificarea persoanei vizate, nu vor fi solicitate in nicio circumstanta de catre APSTSP. Astfel de date nu sunt procesate de catre APSTSP in procesul de emitere a legitimatiilor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Colectarea datelor cu caracter personal inseamna o procedură sistematică sau un set de proceduri ce au ca scop obținerea de date cu caracter personal în scopul stocării lor ulterioare pe orice tip de suport de informații in vederea prelucrarii imediate sau ulterioare; Păstrarea datelor cu caracter personal presupune păstrarea datele într-o formă care sa permita procesarea; Blocarea datelor cu caracter personal este o operațiune sau un set de operațiuni care limitează modalitatea sau mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru o anumită perioadă, cu excepția situatiilor in care legea prevede altfel; distrugerea datelor cu caracter personal înseamnă distrugerea sau stergerea lor fizică, stergerea de pe suportul informatic de stocare sau excluderea permanentă de la prelucrarea ulterioară.

Scop Scopul este de a înțelege de ce APSTSP procesează date cu caracter personal.

ISIC School Programul ISIC School este proiectul în care legitimațiile emise de APSTSP conțin și tehnologia necesară (sub forma unui cip inclus în corpul legitimației) pentru accesarea sistemelor de acces instalate în cadrul instituțiilor de învățământ implicate in acest proiect.

III. Informații pentru deținătorii legitimatiilor ISIC /ITIC/IYTC/STAFF sau a cardurilor BRD –ISIC eliberate in rețeaua de agenți APSTSP sau prin intermediul aplicatiei online

3.1. APSTSP declară că toate datele cu caracter personal sunt tratate ca fiind strict confidențiale și tratate în conformitate cu legea datelor cu caracter personal precum si alte reglementări legale în vigoare. APSTSP acceptă, de asemenea, toate obligațiile care decurg din noul Regulament de protejare a datelor cu caracter personal.

3.2. Agenții implicati în rețeaua de agenți APSTSP sunt procesori de date cu caracter personal.

IV. Scopul procesării datelor cu caracter personal

Cu excepția cazului în care se prevede altfel sau dacă APSTSP nu este autorizată legal pentru procesare, APSTSP gestionează informațiile personale ale titularului pentru următoarele scopuri:

4.1. Procesarea comenzii online

Prin plasarea comenzii online, titularul solicită să i se elibereze legitimatia. Legitimatia poate fi emisa numai dacă titularul comunică către APSTSP informațiile personale necesare pentru emiterea legitimatiei. Datele personale ale titularului sunt utilizate numai după cum urmează:

4.2. Trimiterea de mesaje de marketing personalizate = marketing, marketing direct

În cazul în care titularul si-a exprimat consimțământul voluntar și explicit, APSTSP va informa titularul și va trimite mesaje de marketing personalizate despre ofertele APSTSP și ale partenerilor sai, reduceri si beneficii dezvoltate de catre APSTSP pentru posesorii de legitimatii, evenimente și concursuri organizate de APSTSP si partenerii săi si oportunitati de cariera oferite de partenerii sai.

4.3. Verificarea documentelor atașate

Dupa primirea consimțământul voluntar și explicit, vom verifica eligibilitatea dvs prin verificarea documentului care atestă statutul de student/cadru didactic în cazul legitimațiilor ISIC/ITIC și a copiei după buletin în cazul legitimației IYTC.

V. Domeniul de aplicare a datelor personale prelucrate

APSTSP colecteaza si prelucreaza numai acele informatii personale necesare pentru indeplinirea scopului propus, dupa cum urmeaza:

5.1. Pentru emiterea legitimației

În scopul producerii și operării legitimatiilor, APSTSP prelucrează fotografia, numele și prenumele titularului, data eliberării și alte date personale ale titularului, in functie de tipul legitimatiei, precum data nașterii și universitatea unde acesta studiază/predă, CNP.

Informatiile necesare pentru a fi prezente pe/in corpul legitimatiilor, difera in functie de tipul legitimatiei, dupa cum urmeaza:

5.2. Trimiterea de mesaje de marketing personalizate  = marketing, marketing direct

În acest scop, vor fi utilizate numai datele personale ale titularului pentru care titularul și-a dat consimțământul de a fi utilizate.

Domeniul de aplicare a datelor personale utilizate în scopul menționat mai sus se refera la:

5.3. Contul personal „MY ISIC”

În acest scop vor fi utilizate numai informațiile personale: numele, prenumele, e-mailul, cartea / pseudonimul, sexul și domeniul de studiu și alte date personale ale titularului privind legitimațiile furnizate de titular sau găsite de APSTSP de la deținătorul de date cu caracter personal.

6.1. Destinatarii datelor cu character personal procesate de APSTSP pot fi

Puteți găsi o imagine de ansamblu a tuturor partenerilor APSTSP, în care titularul poate beneficia de un discount / avantaj și poate efectua achiziții, aici.

7.1. Pentru comanda online

  1. În cazul unei legitimatii emise de APSTSP sau de un partener din rețeaua de agenți autorizată de APSTSP, durata prelucrării datelor personale ale titularului este de șase luni plus durata valabilitatii legitimatiei, dar nu mai mult de 16 luni cumulat, din urmatoarele motive:
  1. În cazul unei legitimatii emise in baza comenzii online, durata prelucrării datelor personale ale titularului este de 6 luni plus durata valabilitatii legitimatiei dar nu mai mult de 16 luni cumulat, din urmatoarele motive

Valabilitatea fiecărei legitimații este de asemenea detaliată aici. Valabilitatea și timpul de procesare pot varia din motivele enumerate mai sus, de exemplu, datorită posibilității reînnoirii legitimației.

7.2. Comunicări de marketing personalizate

În acest scop, datele personale vor fi procesate pe o perioadă nedeterminată, până la retragerea consimțământului.

Titularul poate solicita încetarea trimiterii mesajelor de marketing folosind butonul de dezabonare din corpul mesajelor trimise sau printr-o solicitare scrisa la adresa vreau@isic.ro.

Titularul are oricând dreptul de acces la datele personale, dreptul de a corecta datele inexacte, de a adăuga noi date sau de a șterge date incorecte.


APSTSP va oferi fiecărui Titular toate informațiile clare, într-un mod clar, transparent, ușor de înțeles și ușor accesibil, folosind mijloace limbaj clare și simple. ALIVE SRL vă va furniza, la cerere, informațiile în scris sau prin alte mijloace (de exemplu, în formă electronică). Presupunând că identitatea dvs. este dovedită în alte moduri, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita aceste informații pe cale orală sau scrisa.


APSTSP nu va refuza să respecte solicitarea dvs. în exercitarea drepturilor dvs. (în special dreptul de acces), cu excepția cazului în care poate dovedi că nu poate identifica persoana vizată căreia îi aparțin datele.

Aveți dreptul să cereți de la APSTSP informații privind măsurile luate, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Această limită de timp poate fi prelungită cu încă două luni, dacă este necesar și având în vedere complexitatea și numărul de cereri. APSTSP vă va informa despre o astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii împreună cu motivele acestei amânări. Dacă ați depus cererea în formă electronică, informațiile vor fi furnizate în format electronic, dacă este posibil și dacă nu solicitați altă cale.

În cazul în care APSTSP nu acceptă măsurile pe care le-ați solicitat, APSTSP vă va informa fără întârziere și în termen de o lună de la primirea cererii, din motive de neacordare și de posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și de a solicita protecție juridică.

În cazul în care APSTSP are motive să se îndoiască de identitatea persoanei fizice care a depus cererea, acesta poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea titularului.

7.3 Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să corectați date personale inexacte cu privire la dvs. fără întârzieri nejustificate. Ținând cont de scopurile prelucrării, aveți, de asemenea, dreptul de a completa datele personale incomplete.

7.4. Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul să cereți ștergerea fără întârziere a informațiilor personale și APSTSP are obligația de a șterge datele personale fără întârzieri nejustificate, dacă:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
b) retrageți consimțământul în baza căruia au fost prelucrate datele și nu există un alt motiv legal pentru prelucrare;
(c) ridicați obiecții la procesare (așa cum se subliniază mai jos, „Drepturile de opoziție”) și nu există motive întemeiate pentru a fi prelucrate
d) datele personale au fost prelucrate ilegal;
e) au fost colectate date cu caracter personal în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale în cazul unei persoane sub 16 ani, pentru care consimțământul persoanei care exercită răspunderea părintească trebuie să fie acordat prelucrării în temeiul unei reglementări legale efective.

7.5. Dreptul de a restricționa procesarea

Aveți dreptul să limitați procesarea la operator, în oricare dintre următoarele cazuri:

a) dacă refuzați exactitatea informațiilor personale pe perioada necesară verificării corectitudinii datelor personale;
b) procesarea este ilegală sau APSTSP refuză să șteargă informațiile dvs. personale și, în schimb, să solicitați restricții privind utilizarea acestora;
c) dacă v-ați opus procesării până când s-a stabilit dacă motivele legitime ale APSTSP depășesc motivele dvs. rezonabile.

APSTSP notifică destinatarii individuali cărora li s-au pus la dispoziție date personale privind corecțiile sau ștergerile de date cu caracter personal sau restricțiile de procesare, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau necesită efort nerezonabil.

7.6. Dreptul la transferabilitatea datelor

Aveți dreptul de a obține informații personale pe care le furnizați către APSTSP într-un format structurat, conventional.

„Drepturile de transfer de date” de mai sus nu afectează „Dreptul de ștergere” de mai sus.

7.7. Dreptul la opozitie

Din motive legate de situația dvs. particulară, aveți dreptul oricând să vă opuneți prelucrării datelor personale. APSTSP nu va procesa date cu caracter personal decât dacă poate justifica motive serioase legitime pentru procesare care depășesc interesele sau drepturile și libertățile dvs. sau pentru determinarea, executarea sau apărarea revendicărilor legale.

În cazul în care datele personale sunt prelucrate în scopul comercializării directe, aveți dreptul să obiectați în orice moment cu privire la prelucrarea datelor personale referitoare la dvs. în acest scop, inclusiv în ceea ce privește marketingul direct.

Dacă vă opuneți procesării în scopuri de marketing direct, datele personale în acest scop nu vor mai fi procesate.

VIII. Datele de contact

APSTSP
Str. Domnita Anastasia nr 10
Sector 5, Bucuresti
Telefon: 0721.555.314
Email: dpo@isic.ro

Responsabilul cu protecția datelor pentru APSTSP este Andrei Dumitru, e-mail: andrei.dumitru@isic.ro, tel .: +40721555314

IX. Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Utilizatorii paginii Web isic.ro notează că:

Acest site web este destinat exclusiv pentru uz privat și necomercial,
Conținutul de pe pagina Web este oferit utilizatorilor gratuit,
APSTSP nu este obligat să facă actualizări, întreținere și suport tehnic pe

Cookie-uri

Fișierele cookie sunt fișiere text mici pe care le plasează pe computerul unui utilizator sau pe un alt dispozitiv cu acces la Internet. Aceste fișiere permit APSTSP sa distinga un anumit utilizator (titular) de la alți utilizatori web, pentru a oferi utilizatorilor cu o mai mare comoditate atunci când navighează pe aceste site-uri și îmbunătățirea acestora.

Acest site utilizează cookie-urile APSTSP din următoarele motive:
(a) Pentru a se asigura ca că Web-ul este vizualizat și în diferite browsere și dispozitive.
(b) Pentru a permite salvarea datelor de conectare ale utilizatorilor când utilizatorul este înregistrat.
(c) Publicitatea relevantă, marketingul.
(d) Asigurarea funcționalitatii unor părți complexe ale Web și anumite caracteristici Web.
(e) colectarea de statistici anonime privind statisticile site-ului de trafic care ajută APSTSP să își îmbunătățească funcționalitatea și serviciile.

Utilizarea setărilor browserului pentru verificarea și ștergerea modulelor cookie
Majoritatea browserelor de internet vă permit să verificați cele mai multe module cookie prin setările browserului. Utilizatorul poate configura browser-ul să-l informeze despre primirea cookie-urilor, iar utilizatorul poate decide dacă să utilizeze sau nu cookie-uri.

Utilizatorul poate dezactiva modulele cookie în setările browserului. Dacă un utilizator dezactivează modulele cookie, este posibil ca acesta să nu poată utiliza toate funcțiile browserului de Internet și ale site-ului Web. Dezactivarea modulelor cookie nu va afișa anunțul relevant pentru utilizator.

Utilizatorul poate șterge definitiv modulele cookie de pe computerul lor.

Informații detaliate privind ștergerea, dezactivarea sau blocarea permanentă a modulelor cookie pot fi găsite de utilizatori în ghidul de utilizare al browserului. O explicație a textului cu imagini pentru Firefox, Microsoft Internet Explorer și Google Chrome poate fi găsită și sub următoarele linkuri:

https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Utilizatorul care dorește să utilizeze cookie – uri pentru a afla mai multe ce fel a stabilit ce cookie – uri sunt și modul în care acestea pot fi mai puteți vizita site-ul SPIR http://www.youronlinechoices.com/ro/two-volby .

X. Aplicația mobilă Alive și Autentificarea utilizatorului Alive
10.1. Scop și alte informații:
APSTSP vă permite să obțineți o imagine de ansamblu asupra tuturor produselor și a altor funcționalități conform Termenilor de utilizare a profilului Alive. Profilul Alive este accesibil prin aplicația mobilă Alive App.
Alive App este operat de GTS ALIVE Group s.r.o., numărul de identificare (IČ): 09296727, cu sediul social la Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praga 7, înregistrată în Registrul Comerțului menținut de Tribunalul Municipal din Praga, secțiunea C, intrarea nr. 334013 („GTS Alive Group”).
Scopul Aplicației Alive este de a oferi acces la un singur Profil Alive pentru România și de a oferi acces la Profilul Alive pentru toate țările în care Profilul Alive este disponibil.
APSTSP nu va fi responsabilă pentru funcționarea aplicației Alive, deoarece aceasta este guvernată de Condițiile de utilizare a aplicației Alive, în timp ce prelucrarea datelor cu caracter personal va fi guvernată de Politica de confidențialitate a aplicației Alive.
GTS Alive Group acționează ca procesor pentru APSTSP, asigurând anumite activități legate de Aplicația Alive, cum ar fi verificarea e-mailului.

10.2. Aplicația mobilă ETUGATE:
Dacă o școală a titularului participă la proiectul ISIC Port, un ID digital poate fi utilizat numai în cadrul aplicației mobile Etugate, sub rezerva deciziei școlii.

11.1. Scop și alte informații:
Profilul Alive vă permite să obțineți o imagine de ansamblu asupra tuturor produselor și a altor funcționalități conform Condițiilor de utilizare a profilului Alive. Profilul Alive este accesibil numai prin intermediul aplicației mobile Alive. Scopul Profilului Alive este să furnizeze și să utilizeze ID-uri digitale, să stocheze ID-uri emise, să afișeze informații despre asigurarea achiziționată, să permită partichttps://www.isic.ro/termeni-alive-app/iparea la concursuri, să ofere reduceri și beneficii din apropiere și să primească știri din GTS Alive.
În plus, dacă ne dați consimțământul în Profilul Alive, veți primi conținut relevant, inclusiv comunicări comerciale selectate prin mijloace electronice; în schimb, puteți lua parte la diferite evenimente de marketing pentru abonații la newsletter – de ex. concursuri; în consecință, vom efectua marketing direct în modul descris mai jos.
Dacă este necesar, veți primi mesaje de serviciu (notificări) către contactele selectate.
Dacă ne dați consimțământul voluntar și expres și dacă aveți peste 16 ani, vă vom furniza informații de marketing selectate, inclusiv:
· Oferte și concursuri exclusive;
· Comunicări comerciale selectate (personalizate) ale APSTSP și ale partenerilor săi de afaceri, care ar putea fi atractive pentru Deținător, pe baza evaluărilor și actualizărilor continue ale Datelor cu caracter personal, inclusiv orice informații despre activitatea Deținătorului în cadrul Profilului său Alive, utilizarea ID-urilor/Cardurilor Deținătorului cu partenerii de afaceri ai controlorului și preferințele Deținătorului identificate în legătură cu utilizarea site-ului web și a FB, prin toate mijloacele (prin poștă sau telefon, inclusiv utilizarea mijloacelor electronice de comunicare);
· Marketing direct prin contacte directe, notificări și prin afișarea conținutului relevant conform preferințelor specificate de Deținător și activităților identificate ale Deținătorului.
Temeiul legal pentru prelucrare: baza legală a Profilului Alive și a serviciilor asociate este executarea unui contract. Fără prelucrarea datelor cu caracter personal, nu este posibilă utilizarea niciunui serviciu Alive Profile, inclusiv afișarea ID-urilor digitale și a altor funcționalități.
Mesajele de serviciu (notificări) sunt trimise pe baza executării contractului, deoarece acestea sunt mesaje tehnice esențiale (notificări) referitoare la serviciul furnizat.
Informațiile de marketing sunt trimise și marketingul direct se realizează pe baza unui consimțământ voluntar care poate fi retras în orice moment. Aveți dreptul de a solicita în orice moment să încetăm să vă mai trimitem comunicări comerciale – atât în Profilul dvs. Alive din secțiunea „Documente”, cât și în fiecare comunicare comercială.
Dacă doriți să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul comunicării comerciale personalizate, marketing, cercetare de piață și marketing direct, puteți face acest lucru în profilul dvs. Alive din secțiunea „Documente legale și setări de prelucrare a datelor cu caracter personal”. De asemenea, puteți actualiza orice setări legate de marketing direct în profilul dvs. Alive, la care vă puteți conecta prin aplicația Alive.
Interese legitime: pe baza interesului legitim, recompensăm abonații comunicărilor noastre comerciale prin mijloace electronice, de exemplu, dându-le oportunitatea de a participa la concursuri și alte evenimente de marketing. Păstrăm o selecție de fapte și/sau documente importante (de exemplu, înregistrări ale consimțământului acordat) în scopul oricărei revizuiri de către o autoritate de supraveghere, apărării împotriva revendicărilor sau exercitării drepturilor noastre.
Destinatari: categorii de procesare
11.2.Perioada de păstrare a datelor: Pentru a furniza orice servicii Alive Profile (inclusiv mesaje/notificări de serviciu), Datele personale vor fi păstrate până când profilul relevant este șters; acestea vor fi reținute ulterior numai dacă există un interes legitim.
Pentru a furniza informații de marketing și pentru a efectua marketing direct, Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe o perioadă nedeterminată de timp; cu toate acestea, numai până când consimțământul relevant este retras sau sunt depuse obiecții împotriva efectuării marketingului direct. Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate după ce scopul pentru care au fost prelucrate încetează să mai existe. Documentele selectate pot fi păstrate doar pentru o perioadă mai lungă de timp în cazul respectării unei obligații legale sau în cazul în care există un interes legitim.
Categorii de date cu caracter personal vizate: Date de identificare și de contact (nume, prenume, data nașterii, adresa de e-mail (obligatorie), sex, telefon, adresă), date referitoare la legitimații (domeniul de studiu, fotografia deținătorului unui act de identitate (opțional), și alte detalii referitoare la ID-uri) și datele despre produsele utilizate (nume, specificații și alte informații relevante, după caz) sunt utilizate în Profilul Alive. În continuare, păstrăm datele despre activitatea de profil, consimțământul acordat și setările relevante (segmentarea informațiilor afișate).
Dacă nicio fotografie nu este încărcată în baza de date pentru un utilizator de către școala sa, utilizatorul trebuie să o încarce pentru a putea folosi ID-ul său digital în legătură cu serviciul dat. Întrucât scopul unei cărți de identitate este verificarea identității, fotografia relevantă trebuie verificată; în acest scop, este necesar să urmați procesul de verificare a identității descris în acest document.
Datele personale ale Deținătorului pot fi utilizate numai în scopul furnizării de informații de marketing, dacă Deținătorul și-a acordat consimțământul în acest scop în legătură cu Datele sale personale, sub rezerva următorilor termeni și condiții:
· Datele de identificare și contact furnizate de Titular la acordarea consimțământului;
· Informații despre activitatea și utilizarea cardului de identitate/carte de identitate cu partenerii de afaceri ai APSTSP (inclusiv orice achiziții efectuate, informații despre utilizarea site-ului web și a rețelelor sociale ale operatorului, datele colectate atunci când participați la concursuri, evenimente și sondaje și sondaje ale operatorului, precum și date despre utilizarea Profilului Alive, date despre utilizarea ID-urilor/Cardurilor asociate de către un Deținător, inclusiv date privind utilizarea ID-urilor și Cardurilor altor controlori, cum ar fi ID-urile/Cartele de membru și Cardurile Alive);
· Alte Date personale ale Deținătorului referitoare la preferințele sale pentru selectarea informațiilor relevante colectate în legătură cu activitățile Deținătorului sau furnizate de către Deținător.
11.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul unei activări incomplete a profilului Alive
Scop: Întrucât este o prioritate pentru GTS Alive Group respectarea legislației efective și asigurarea unei potriviri corespunzătoare a produselor și serviciilor Deținătorului, verificarea în doi pași are loc în timpul procesului de activare, după cum urmează:
1) Utilizatorul va introduce adresa de e-mail și parola în scopul verificării adresei sale de e-mail – adresa de e-mail trebuie verificată în mod activ de către utilizator folosind un link primit, în caz contrar procesul de activare nu poate continua;
2) Odată ce adresa de e-mail a unui utilizator este verificată, acesta va specifica numele, prenumele și data nașterii acestuia în scopul verificării vârstei și identității utilizatorului și al atribuirii produselor acestuia (ID/Card/asigurare);
3) Dacă Deținătorul are vârsta sub 16 ani, el sau ea trebuie să introducă adresa de e-mail a tutorelui său legal, căruia i se va cere apoi să furnizeze confirmarea – mai multe informații despre confirmarea de către părinte sunt disponibile aici – procesul de activare nu poate fi completat fără confirmarea tutorelui legal și nu pot fi afișate ID/Card/asigurare digitală, de exemplu;
4) Dacă nu este înregistrată nicio fotografie electronică verificată pentru Deținător, acest Deținător (sau tutorele său legal) va proceda în conformitate cu procedura descrisă în Aplicația Alive.
Temeiul juridic al prelucrării: executarea unui contract sau luarea de măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
Interese legitime: o selecție de fapte și/sau documente importante (de exemplu, înregistrările consimțământului acordat) vor fi păstrate în scopul oricărei revizuiri de către o autoritate de supraveghere, apărării împotriva revendicărilor sau exercitării drepturilor noastre.
Destinatari: categorii de procesatori
Perioada de păstrare a datelor: e-mailurile și parolele vor fi păstrate cel mult 14 zile în scopul confirmării; dacă o adresă de e-mail nu este confirmată în perioada menționată mai sus, datele relevante sunt eliminate în siguranță. Dacă un utilizator are vârsta sub 16 ani, datele sale vor fi păstrate pentru cel mult 14 zile în scopul aprobării activării de către tutorele său legal; dacă nu se obține aprobarea în perioada menționată mai sus, orice date ale unui astfel de utilizator vor fi eliminate în siguranță. Dacă procesul de activare a utilizatorului este finalizat în mod corespunzător și au loc toate verificările și confirmările necesare, datele relevante vor fi păstrate în modul și pentru perioada prevăzute în acest document.
Categorii de date cu caracter personal vizate: detalii de identificare și de contact, jurnalele (și/sau documente) referitoare la aprobări și orice alte comunicări aferente.
11.4. GOOGLE CLOUD VISION
Acest serviciu este utilizat în scopul validării inițiale a unei fotografii încărcate pentru un card.
Temei legal: consimțământ care poate fi retras în orice moment prin trimiterea unui e-mail către persoanele de contact.
Categorii de date: o fotografie și parametrii pentru evaluarea unei astfel de fotografii – respectarea cerințelor pentru o fotografie de card (verificați fața și poziția acesteia, orice îmbrăcăminte pentru cap etc.)
Destinatari: Google SUA, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda,
Termeni și condiții: Întrebări frecvente privind utilizarea datelor | Cloud Vision API | Google Cloud
Transferuri către țări terțe: SUA – Google USA; pe baza clauzelor contractuale standard.
Perioada de păstrare a datelor: Datele sunt șterse imediat după validare; cu toate acestea, în orice caz în 24 de ore.
11.5. Participarea la Concursuri
Orice Deținător cu un Profil Alive activ, care și-a dat consimțământul pentru primirea informațiilor selectate (și marketing direct în conformitate cu Secțiunea 5.1 din prezentul), poate – în schimbul înscrierii la un buletin informativ – să participe la diferite concursuri organizate de APSTSP.
Participarea Titularului la un concurs este întotdeauna voluntară și el sau ea poate înceta participarea în orice moment.
Temeiul legal al prelucrării: interesul nostru legitim de a recompensa abonații la newsletter sub formă de concursuri pentru consumatori. Deținătorii se pot opune în orice moment la interesul legitim.
Scopul acestei prelucrări este de a asigura organizarea de concursuri, evaluarea corespunzătoare, verificarea înregistrărilor sau intrărilor în legătură cu astfel de concursuri, monitorizarea respectării regulilor relevante și acordarea de premii.
Perioada de păstrare a datelor în acest scop este egală cu durata concursului relevant plus 6 luni după aceea. În cazul oricăror obiecții sau retragere de la un concurs, procesarea va fi imediat încheiată. În cazul în care perioada de păstrare a datelor expiră sau în cazul oricăror obiecții/retragere de la un concurs, va fi păstrată doar o selecție limitată a celor mai importante documente în scopul oricărei revizuiri de către o autoritate de supraveghere în conformitate cu principiile specificate aici.
Categorii de date cu caracter personal vizate: înscrierea la un concurs, sarcina de concurs, datele de identificare și de contact, detalii despre premiu și acordarea unui premiu, date despre comunicarea aferentă. Interese legitime: numai protecția drepturilor pentru documentele selectate, așa cum este specificat în acest document. Destinatari: categorii de procesatori

11.6. Concursuri în social media
Orice Deținător care urmărește APSTSP pe rețelele de socializare poate participa la concursuri organizate de APSTSP pe rețelele de socializare, cu condiția să-și dea acordul cu privire la regulile aplicabile și la prelucrarea datelor cu caracter personal asociate.
Participarea Titularului la un concurs este întotdeauna voluntară și el sau ea poate înceta participarea în orice moment.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop este consimțământul. Un astfel de consimțământ poate fi retras în orice moment. Nu este posibil să participați la un concurs fără acordul, iar participarea la un astfel de concurs încetează odată cu retragerea consimțământului.
Scopul acestei prelucrări este de a asigura organizarea de concursuri, evaluarea corespunzătoare, verificarea înregistrărilor sau intrărilor în legătură cu astfel de concursuri, monitorizarea respectării regulilor relevante și acordarea de premii.
Perioada de păstrare a datelor în acest scop este egală cu durata concursului relevant plus 6 luni după aceea. În cazul retragerii consimțământului sau retragerii dintr-un concurs, prelucrarea se încheie imediat. În cazul în care perioada de păstrare a datelor expiră sau în cazul retragerii/retragerii consimțământului de la un concurs, va fi păstrată doar o selecție limitată a celor mai importante documente în scopul oricărei revizuiri de către o autoritate de supraveghere în conformitate cu principiile specificate aici.
Categorii de date cu caracter personal vizate: înscrierea la un concurs, sarcina de concurs, datele de identificare și de contact, detalii despre premiu și acordarea unui premiu, date despre comunicarea aferentă.
Interese legitime: numai protecția drepturilor pentru documentele selectate, așa cum este specificat în acest document
Destinatari: categorii de procesatori
Categorii de date cu caracter personal vizate: înscrierea la un concurs, sarcina de concurs, datele de identificare și de contact, detalii despre premiu și acordarea unui premiu, date despre comunicarea aferentă.
Interese legitime: numai protecția drepturilor pentru documentele selectate, așa cum este specificat în Secțiunea 8. Destinatari: categorii de procesatori conform Secțiunii 2.2.

11.7. Vouchere/CODURI PROMOȚIONALE
Scop: Prin generarea unui Voucher/Cod promoțional cu privire la o reducere sau alte beneficii cu un partener de beneficii APSTSP, Deținătorul încheie un contract cu APSTSP, în fiecare caz în termenii și condițiile specificate în legătură cu o anumită propunere. Solicitarea deținătorului pentru un voucher este întotdeauna voluntară; prin utilizarea voucherului relevant, Deținătorul este de acord cu condițiile de utilizare a acestuia, precum și cu prelucrarea asociată a datelor cu caracter personal. Termenii de utilizare pentru vouchere și termenii și condițiile de primire a „Coduri promoționale” sunt disponibile în secțiunea „Oferte speciale” a Profilului deținător în viață.
Datele personale ale Deținătorului vor fi utilizate pentru:
· Generați un Voucher/Cod promoțional;
· Înregistrarea Datelor Personale ale Deținătorului în vederea verificării valabilității Voucherului, eligibilității pentru o reducere/beneficiu;
· Trimiteți informații care sunt strict necesare pentru ca Deținătorul să utilizeze Voucherul – de ex. notificarea expirării sau condițiilor de utilizare;
· Menține înregistrări referitoare la Deținătorii de Voucher și verificarea și monitorizarea acestora (adică verificarea valabilității voucherului, respectarea oricăror termeni și condiții de utilizare a reducerilor/beneficiilor, verificarea eligibilității pentru reduceri/beneficii).
Temeiul legal pentru prelucrare este executarea unui contract.
Interese legitime: numai protecția drepturilor pentru documentele selectate, așa cum este specificat în acest document
Destinatari: categorii de procesatori
Perioada de păstrare a datelor: 3 ani după expirarea unui Voucher/Cod promoțional.
Categorii de date cu caracter personal vizate: date privind un Voucher/Cod promoțional generat, inclusiv transferul și utilizarea acestuia, datele de identificare și de contact, date privind comunicarea aferentă.

11.8. Consimțământul pentru a primi știri
Dacă ne dați consimțământul separat pentru a primi știri selectate, vă vom furniza astfel de știri prin toate mijloacele folosind datele de contact furnizate de dvs., inclusiv comunicările comerciale prin mijloace electronice.
În acest scop vor fi folosite numai următoarele date cu caracter personal: datele de identificare și de contact ale Deținătorului, datele privind ID-ul Deținătorului și activitatea sa din Profilul Alive, solicitările făcute în profil, participarea la evenimente și concursuri și alte date personale ale Deținătorul referitor la ID-uri/Cartile și asigurările dezvăluite de către Deținător sau colectate de APSTSP de la Deținătorul unor astfel de date personale.
În acest scop, datele personale vor fi prelucrate pe o perioadă nedeterminată de timp; cu toate acestea, în orice caz, până la retragerea consimțământului relevant. Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate după ce scopul pentru care au fost prelucrate încetează să mai existe. În cazul în care perioada de păstrare a datelor expiră, va fi păstrată doar o selecție limitată a celor mai importante documente în scopul oricărei revizuiri de către o autoritate de supraveghere în conformitate cu principiile specificate aici.
Temeiul legal pentru prelucrare este un consimțământ voluntar care poate fi retras în orice moment.
Un astfel de consimțământ poate fi retras în orice moment, fie în scris la adresa APSTSP, fie electronic în Profilul Alive al Deținătorului – în setările de prelucrare a datelor cu caracter personal. Deținătorul se poate dezabona de la comunicările noastre comerciale electronice din fiecare e-mail. În acest caz, datele sale cu caracter personal vor fi ulterior prelucrate în conformitate cu prezenta Secțiune, cu excepția primirii de comunicări comerciale electronice.

TOP SEARCHISICISICISICISICISIC